Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI15, T46 - Tir ger Lôn Rhythallt, Llanrug

ID y Sylw: 1368

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae gan y safle yma ganiatâd cynllunio a does gennym ni ddim sylwadau pellach arno.

ID y Sylw: 1295

GWRTHWYNEBU Mr Ian Trevor cyflwynwyd gan Owen Devenport Ltd (Mr Berwyn Owen)

Crynodeb:

Tir gyferbyn â garej Hafod gynt, Llanrug: cynnig i'w ddyrannu ar gyfer tai a'i gynnwys o fewn ffin ddatblygu Llanrug.

* Mae'r safle arfaethedig yn gynnig datblygu cynaliadwy.
* Mae'r safle a awgrymir yn ychwanegiad priodol i'r anheddiad, a byddai'n perfformio'n well yn erbyn meini prawf y CDLl o gymharu â safle T46.

Dileu dynodiad tai T46

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult