Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI15, T49 - Canol Cae, Penrhyndeudraeth

ID y Sylw: 1371

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

* Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle hwn.
Mae'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus yn gallu derbyn y llif dŵr budr posibl yn deillio o'r safle datblygu arfaethedig hwn.
Byddai'r llif dŵr budr yn rhedeg i Orsaf Pwmpio Carthffosiaeth Penrhyndeudraeth ac efallai bydd angen gwneud asesiad o'r orsaf honno i weld a oes modd derbyn y llif ynte a fydd angen gwelliannau i'r orsaf bwmpio er mwyn galluogi datblygiad i fynd ymlaen.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Penrhyndeudraeth yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r ffigwr twf arfaethedig a ddyrannwyd i'r dalgylch yma.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult