Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI16, T57 - Tir ger Tyn y ffynnon, Llanerchymedd

ID y Sylw: 1337

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle hwn.

Byddai angen cael carthffosydd tu allan i'r safle i gysylltu efo'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus. Mae modd darparu'r rhain trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Adrannau 98-101 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.

Byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo ar gyfer yr anheddiad yma'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Llannerchymedd, a'u hariannu trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1199

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymdeithas Llannerchymedd (Mrs Sydna Roberts)

Crynodeb:

Dymuna Cyngor Cymdeithas Llannerchymedd gyflwyno y sylwadau canlynol: - Pryder am safle T57 ar y map parthed Llannerchymedd oherwydd problemau trafnidiaeth a pharcio ychwanegol - Diffyg plotiau fforiadwy yn y dyfodol i ieuenctid ein hardal - Cymlethdod yn y broses o ddarganfod gwybodaeth am y Cynllun ar y We neu o fewn y dogfennau dderbynniwyd gan y Cyngor Cymdeithas. Byddai wedi bod yn llawer haws ac yn fwy cost effeithiol i anfon mao o'n hardal er ystyriaeth. - O ganlyniad i'r uchod ni fu darganfod sut i ymateb i'r Cynllun yn broses hawdd chwaith.

ID y Sylw: 722

CEFNOGI Hugh R. Jones

Crynodeb:

Rwyf yn cefnogi dynodiad T57 gan ei fod yn dir addas ar gyfer ei ddatblygu.

ID y Sylw: 718

CEFNOGI Mrs H Thomas

Crynodeb:

Rydym yn cefnogi dynodiad T57 ac yn fodlon cynnig mwy o dir os oes angen (SP82).

ID y Sylw: 704

CEFNOGI Mrs G Griffiths

Crynodeb:

Hoffwn gefnogi TAI16 (safle T57). Mae'r safle hwn yn addas i gael ei ddatblygu.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult