Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI16, T58 - Tir ger Saron, Bethel, Gwynedd

ID y Sylw: 1458

GWRTHWYNEBU Dilwyn Jones

Crynodeb:

Dim angen mwy o dai yn y pentref. Mae'r un stad heb ei orffen sef Bro Eglwys. Mae yna drafferthion 'sewerage' ac mae'r ysgol rhy fach i gymryd mwy o blant. Ac beth sy'n mynd i ddigwydd i'r safle bws wrth y giat, - mae llawer o bobl a phlant yn defnyddio'r safle bws yma!

ID y Sylw: 1456

GWRTHWYNEBU Cyng/Counc Sion Jones

Crynodeb:

Mae trafodaethau gyda thrigolion wedi tynnu sylw at y canlynol:
* angen tystiolaeth gadarn trwy arolwg manwl dan oruchwyliaeth y Cyngor i ddangos y gellir ymateb yn foddhaol i broblemau draenio a charffosiaeth, yn enwedig i drigolion Saron sydd wrth ymyl y safle arfaethedig;
* angen rhoi ystyriaeth lawn i olygfeydd o eiddo cyfagos;
* angen sicrhau bod trigolion Saron yn cael mynediad newydd a llecynnau parcio er mwyn taclo'r sefyllfa parcio.

ID y Sylw: 1391

GWRTHWYNEBU Dr J Elwyn Hughes, MA.

Crynodeb:

* Ni wyddys am unrhyw brawf fod angen codi rhagor o dai ym Methel.
* Mae plotiau 'gwag'ar stad Bro Eglwys sy'n barod i godi tai arnynt.
* Gallai codi rhagor o dai ddenu preswylwyr di-Gymraeg, gan beri erydu'r 'hen ffordd Gymreig o fyw', Seisnigeiddio ein hardal, a chyfrannu at foddi ein hiaith a'n diwylliant.
* Byddai mynedfa/allanfa arall i'r B4366 yn creu llif ychwanegol o drafnidaeth, eisoes yn cynnwys lorïau trymion a cherbydau ffarm, gan achosi rhagor o drafferthion a pheryglon ar ffordd sydd eisoes mor gyson brysur.
* Byddai unrhyw ddatblygiad ar y safle argymelledig yn amharu ar yr olygfa agored, eang bresennol.

ID y Sylw: 1338

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle hwn.

Byddai'r llif dŵr budr yn rhedeg i Orsaf Pwmpio Carthffosiaeth Bethel ac efallai bydd angen gwneud asesiad o'r orsaf honno i weld a oes modd derbyn y llif ynte a fydd angen gwelliannau i'r orsaf bwmpio er mwyn galluogi datblygiad i fynd ymlaen.

Byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo ar gyfer yr anheddiad yma'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Treborth, a'u hariannu trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1256

GWRTHWYNEBU Hefin Evans

Crynodeb:

1. Ystyriaethau economaidd - nid yw tai'r pentref sydd ar werth ar hyn o bryd yn gwerthu.
2. Ystyriaethau amgylcheddol - llwybr cyhoeddus yn rhedeg drwy'r safle a hanes gorlifo a'r effaith ar y tai cyfagos. T58 yn debygol o ychwanegu at y broblem.

Ddwy ystyriaeth yma yn hanfodol ac yn amlygu'r safle fel un hollol anaddas. Dylid ystyried lleoliadau llai o ran maint a llai ymwthiol. T58 yn gorgyffwrdd yn ormodol ar gefn gwlad agored. Rhaid ystyried lleoliadau sydd yn ymestyn datblygiadau presennol ac sydd ddim yn debygol o greu effaith andwyol amgylcheddol.

ID y Sylw: 1254

GWRTHWYNEBU Nia Lloyd Griffith

Crynodeb:

1. Poeni am ddiogelwch y clawdd terfyn.
2. Poeni am lifogydd os nad yw'r tir yn cael ei baratoi yn drwyadl.

ID y Sylw: 1230

GWRTHWYNEBU Owen M Jones

Crynodeb:

Rwyf yn gwrthwynebu'r datblygiad hwn, yn gyntaf am ei fod yn rhy fawr. Yn ail gan fod y tir yn uwch na gardd i fydd yn amharu a phreifatrwydd fy nhŷ. Yn drydydd rwyf yn gweld peryg o lifogydd i dai sydd yn cefnu ar dir hyn, pam bydd pob llathen bron wedi ei guddio o dan goncrit neu darmac.

ID y Sylw: 369

GWRTHWYNEBU North Wales Wildlife Trust (Mr Chris Wynne)

Crynodeb:

Mae'r ardal hon yn cynnwys rhan o Safle Bywyd Gwyllt lleol

ID y Sylw: 94

GWRTHWYNEBU Mr Steven Burgess cyflwynwyd gan Maredudd ab Iestyn

Crynodeb:

Rydym o'r farn bod y safle dynodedig T58 yn rhy fach ar gyfer nifer yr unedau a fwriedir ar gyfer Bethel yn y Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd. Rydym yn gofyn am i'r safle y tu ôl i Gapel Bethel gael ei gynnwys fel safle codi tai yn y pentref er mwyn diwallu anghenion tai'r dyfodol. Rydym yn gofyn am i ffin y pentref gael ei ymestyn i gynnwys y safle hwn.
Eisio gweld newid yn y CDLl ar y cyd fel bod y safle y tu ôl i Gapel Bethel yn cael ei gynnwys o fewn y ffîn datblygu fel y dangosir ar y cynllun ynghlwm.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult