Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI16, T60 - Tir ger Pont Glan Beuno, Bontnewydd

ID y Sylw: 1340

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle hwn.

Byddai angen cael carthffosydd tu allan i'r safle i gysylltu efo'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus. Mae modd darparu'r rhain trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Adrannau 98-101 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.

Byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo ar gyfer yr anheddiad yma'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanfaglan, a'u hariannu trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1281

CEFNOGI Lord Newborough cyflwynwyd gan Carter Jonas (Mrs Charlene Sussums-Lewis)

Crynodeb:

Cefnogir y dynodiad ar gyfer o gwmpas 10 o unedau preswyl ar safle T60 oherwydd y rhesymau canlynol: Yn mynd i gael eu hadeiladu - cynllunio positif - nifer o unedau a ddynodwyd - egwyddorion datblygu - Cyfleoedd a Chyfyngiadau (Atodiad 1) - Cynllun dangosol (Atodiad 2) - Asesiad Cynaliadwyedd Positif.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult