Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI16, T63 - Tir tu cefn i'r Madryn Arms, Chwilog

ID y Sylw: 1410

GWRTHWYNEBU Admiral Taverns

Crynodeb:

Mae dyraniad safle T63 wedi cael caniatâd cynllunio yn barod ac felly dylid dileu'r dyraniad gan nad yw bellach yn ddyraniad ond yn safle wedi'i ymrwymo. Yn yr un modd, mae T64 yn debygol iawn o dderbyn caniatâd cynllunio yn ystod 2015.

Mae Polisi TAI (i) yn rhagweld y bydd dyraniadau T63 a T64 yn darparu 38 uned ond mewn gwirionedd dim ond 32 fydd yn cael eu cyflwyno gan adael diffyg o 7 uned. Mae cyfleoedd cyfyngedig ar gael yn y Pentref Gwasanaeth ar dir wedi'i ddatblygu'n barod o fewn y ffin ddatblygu arfaethedig a bydd angen darparu'r diffyg ar dir addas cyfagos i'r ffin ddatblygu. O ystyried y bydd y ddau ddyraniad yn debygol o fod wedi cael caniatâd yn 2015, mae'r Cynllun Adnau yn afrealistig wrth honni na fydd y Pentref Gwasanaeth yn darparu tai pellach am weddill cyfnod y cynllun. Bydd yn effeithio ar hyfywedd cyfleusterau cymunedol presennol.

Cynigiwyd dyraniad pellach o dir ar gyfer defnydd preswyl i'r de o T63 sydd yn ffin rhesymol a diffiniadwy i'r Pentref.

ID y Sylw: 1409

GWRTHWYNEBU Admiral Taverns

Crynodeb:

Mae dyraniad safle T63 wedi cael caniatâd cynllunio yn barod ac felly dylid dileu'r dyraniad gan nad yw bellach yn cynnwys dyraniad ond safle wedi'i ymrwymo. Yn yr un modd, mae T64 yn debygol iawn o dderbyn caniatâd cynllunio yn ystod 2015.

Mae Polisi TAI (i) yn rhagweld y bydd dyraniadau T63 a T64 yn darparu 38 uned ond mewn gwirionedd dim ond 32 fydd yn cael eu cyflwyno gan adael diffyg o 7 uned. Mae cyfleoedd cyfyngedig ar gael yn y Pentref Gwasanaeth ar dir wedi'i ddatblygu'n barod o fewn y ffin ddatblygu arfaethedig a bydd angen darparu'r diffyg ar dir addas cyfagos i'r ffin ddatblygu.«« O ystyried y bydd y ddau ddyraniad yn debygol o fod wedi cael caniatâd yn 2015, mae'r Cynllun Adnau yn afrealistig wrth honni na fydd y Pentref Gwasanaeth yn darparu tai pellach am weddill cyfnod y cynllun. Bydd yn effeithio ar hyfywedd cyfleusterau cymunedol presennol.

Cynigiwyd dyraniad pellach o dir ar gyfer defnydd preswyl i'r de o T63 sydd yn ffin rhesymol a diffiniadwy i'r Pentref.

ID y Sylw: 1343

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle hwn.

Byddai angen cael carthffosydd tu allan i'r safle i gysylltu efo'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus. Mae modd darparu rhain trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Adrannau 98-101 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.

Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Chwilog yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r ffigwr twf arfaethedig a ddyrannwyd i'r dalgylch yma.

ID y Sylw: 441

GWRTHWYNEBU WYG/Alliance Planning (Mr Mark Walton)

Crynodeb:

Ymestyn dynodiad T63 i gynnwys y tir i'r dde o'r dynodiad.

ID y Sylw: 382

GWRTHWYNEBU WYG/Alliance Planning (Mr Mark Walton)

Crynodeb:

Dileu Dynodiad T63 gan fod hwn yn safle efo caniatad cynllunio (Ebrill 2015) ar gyfer 15 o unedau tai a dynodi tir cyfagos i'r de ar gyfer tai yn y dyfodol. Newid y lefel twf dangosol i 10 - 30.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult