Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI16, T64 - Tir ger Cae Capel, Chwilog

ID y Sylw: 1348

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae angen i ddatblygwyr posibl fod yn ymwybodol bod prif gyflenwad dŵr yn croesi'r safle a bydd angen mesurau amddiffyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu efallai gael gwyriad ar y beipen, a gallai hynny effeithio ar ddwysedd y datblygiad mae modd ei gael ar y safle.

Mae'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus yn gallu derbyn y llif dŵr budr posibl yn deillio o'r safle datblygu arfaethedig hwn.

Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Chwilog yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r ffigwr twf arfaethedig a ddyrannwyd i'r dalgylch yma.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult