Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI16, T67 - Tir ger Tyn Lôn, Y Ffor

ID y Sylw: 1834

CEFNOGI Lord Newborough cyflwynwyd gan Carter Jonas (Mrs Charlene Sussums-Lewis)

Crynodeb:

Cefnogir y bwriad i ddyrannu oddeutu 18 uned breswyl ar Safle T67 (Tir ger Tŷ'n Lôn) y Ffôr am y rhesymau a ganlyn:
Y gallu i'w gyflawni- Cynllunio Cadarnhaol
Niferoedd Tai sydd wedi'u Dyrannu
Egwyddor Datblygu
Cyfleoedd a Chyfyngiadau - fel yr atodir yn Atodiad 1
Cynllun Meistr Dangosol - fel yr atodir yn Atodiad 2
Arfarniad Cynaladwyedd Positif

ID y Sylw: 1351

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle hwn.

Mae'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus yn gallu derbyn y llif dŵr budr posibl yn deillio o'r safle datblygu arfaethedig hwn.

Byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo ar gyfer yr anheddiad yma'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff y Ffôr, a'u hariannu trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1344

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llannor (Mr Haydn Jones)

Crynodeb:

Os yw cais C14/0999/40/LL yn llwyddiannus, nid oes angen cynnwys safle T67 yn y cynllun.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult