Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI TAI16, T68 - Tir ger yr Ysgol, Y Ffor

ID y Sylw: 1352

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae modd darparu cyflenwad dŵr i wasanaethu'r safle hwn.

Mae'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus yn gallu derbyn y llif dŵr budr posibl yn deillio o'r safle datblygu arfaethedig hwn.

Byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo ar gyfer yr anheddiad yma'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff y Ffôr, a'u hariannu trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1181

GWRTHWYNEBU Cyngor Cymuned Llannor (Mr Haydn Jones)

Crynodeb:

Mae lleoliad T68 sef safle presennol Ysgol Hafod Lon wedi ei ychwanegu i'r cynllun adnau. Nid yw'r aelodau yn gefnogol i hynny. Mewn cyfarfod cyhoeddus a drefnwyd sawl blwyddyn yn ôl gan Gyngor Gwynedd, cytunwyd y byddai modd ystyried safle Ysgol Hafod Lon fel darpariaeth parcio ar gyfer pentref Y Ffor. Hoffai aelodau weld safle rhif T68 yn cael ei dynnu o'r cynllun yn gyfangwbl.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult