Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C1 - Parc Bryn Cegin, Bangor

ID y Sylw: 1613

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Byddai'r safle'n draenio yn y pen draw i Orsaf Pwmpio Carthffosiaeth Ffordd y Traeth, Bangor. Gallai fod angen gwneud asesiad o'r orsaf hon i weld a fyddai modd derbyn y llif o'r safle ynte a fyddai angen gwelliannau pellach i'r orsaf cyn symud ymlaen efo'r datblygiad.
Byddai'r twf sy'n cael ei gynnig ar gyfer yr anheddiad yma'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Treborth, a'u hariannu trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1612

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae gorsaf pwmpio carthffosiaeth tu mewn i'r safle ac efallai bydd angen asesiad i weld a fydd modd ymdopi efo'r llif o'r safle hwn ynte a fydd angen gwella mwy ar yr orsaf hon er mwyn gallu symud ymlaen efo datblygiad. Os na fydd y seilwaith carthffosiaeth presennol yn ddigon ar gyfer y lefel arfaethedig o dwf, bydd modd ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau carthffosydd trwy Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (efo newidiadau).

ID y Sylw: 1611

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae'r ardal gyflogaeth yn arwynebedd sylweddol o dir ar gyfer datblygu, ac nid yw'n hysbys ar hyn o bryd beth allai'r galw yno fod. Unwaith byddwn yn gwybod beth fydd y galw, bydd modd gwneud asesiad o faint o brif gyflenwad dŵr fydd ei angen tu allan i'r safle. Mae prif gyflenwad dŵr 250mm yn croesi'r safle yma ar hyd ei ffin ogleddol, fydd yn cyfyngu ar ddwysedd datblygiad y safle. O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru Welsh Water hawliau i gael mynediad at ei gyfarpar gydol yr amser. Bydd angen mesurau amddiffyn ar gyfer yr asedau hyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu efallai gael gwyriad ar yr ased.

ID y Sylw: 786

GWRTHWYNEBU Parc Bryn Cegin Cinema campaign (mrs Tammy Hales)

Crynodeb:

Rydym yn gwneud cais i statws cynllunio Parc Bryn Cegin gael ei newid o gyflogaeth cynllunio busnes i gynnwys statws caniatâd cynllunio hamdden A1, A3, C1, D2 a D8. A thrwy hynny greu:
1) Cyflogaeth leol,
2) Cyfleusterau hamdden angenrheidiol,
3) Creu atyniad twristiaeth a
4) Rhoi hwb i'r economi leol.
Petai statws cynllunio Parc Bryn cegin yn aros fel y mae, mae'n debygol y bydd y safle'n parhau'n segur.
Newid statws cynllunio Parc Bryn Cegin o gyflogaeth cynllunio busnes i gynnwys neu'n ddelfrydol, ei newid i statws caniatâd cynllunio hamdden A1, A3, C1, D2 a D8.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult