Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C6 - Adwy'r Hafan, Pwllheli

ID y Sylw: 1620

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Pwllheli'n gallu derbyn y llif dŵr budr o'r gofynion domestig yn deillio o'r ardal ddatblygu hon.

ID y Sylw: 1619

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae ein rhwydwaith dŵr lleol ni'n ddigon ar gyfer y gofynion dŵr domestig, i wasanaethu'r ardal ddatblygu hon.
Mae gorsaf pwmpio carthffosiaeth tu mewn i'r safle a gallai fod angen gwneud asesiad o'r orsaf hon i weld a fyddai modd derbyn y llif o'r safle ynte a fyddai angen gwelliannau pellach i'r orsaf cyn symud ymlaen efo'r datblygiad. Os na fydd y seilwaith carthffosiaeth presennol yn ddigon ar gyfer y lefel arfaethedig o dwf, bydd modd cael darpariaeth isadeiledd carthffosiaeth trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (efo newidiadau).

ID y Sylw: 1082

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae'r tir ym mharth llifogydd C1 TAN 15 Llywodraeth Cymru: Mapiau Cyngor Datblygu. Byddai datblygu'r tir yma ar gyfer cyflogaeth yn groes i gyfarwyddyd polisi cenedlaethol TAN 15. Mae ANC o'r farn na chafodd risg llifogydd y safle yma ei asesu'n ddigonol. Mae ANC yn argymell paratoi Asesiad Strategol Canlyniad Llifogydd cam 2 neu gam 3 a gyrru hwnnw i ANC i asesu ymhellach, er mwyn dangos y byddai datblygu'r safle yma ar gyfer cyflogaeth yn cydymffurfio efo gofynion TAN15 neu nad ydi datblygiad sy'n dod ymlaen o dan y dyraniad yma'n cynnwys codi unrhyw unedau cyflogaeth newydd tu mewn i'r safle.

ID y Sylw: 105

GWRTHWYNEBU Natural Resources Wales (Mr Gareth Thomas)

Crynodeb:

Mae safle C6 o fewn parth llifogydd C1 NCT15: Mapiau Cyngor Datblygu. Nid yw'r risg llifogydd wedi'i asesu. Byddai lleoli uned gyflogaeth newydd ar y safle'n mynd yn groes i bolisi cenedlaethol NCT15. Yn ôl adran 9.3 yr Asesiad Strategol ar Ganlyniadau Llifogydd, nid yw'r un o'r dyraniadau yn syrthio y tu mewn i barthau C1 neu C2. Efallai bod perygl llifogydd oherwydd torri amddiffynfeydd (twyni tywod) ar hyd y ffin ddwyreiniol a phosibilrwydd o ddŵr llifogydd yn cael ar y safle dros wal y cei i'r gorllewin o'r safle.
Bydd angen unai cam 2 /cam 3 Asesiad Strategol ar Ganlyniadau Llifogydd fydd yn dangos bod y safle yn cydymmfurfio efo anghenion NCT15, neu nad fod unrhyw unedau cyflogaeth newydd i'w darparu o fewn y safle yma.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult