Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C7 - Parc Busnes, Penrhyndeudraeth

ID y Sylw: 1622

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Penrhyndeudraeth yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r gofynion domestig yn deillio o'r ardal ddatblygu hon.

ID y Sylw: 1621

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae'r rhwydwaith dŵr lleol tu mewn i'r stad ddiwydiannol bresennol yn ddigon ar gyfer y gofynion dŵr domestig, i wasanaethu'r ardal ddatblygu hon.
Mae gorsaf pwmpio carthffosiaeth tu mewn i'r safle a gallai fod angen gwneud asesiad o'r orsaf hon i weld a fyddai modd derbyn y llif o'r safle ynte a fyddai angen gwelliannau pellach i'r orsaf cyn symud ymlaen efo'r datblygiad. Os na fydd y seilwaith carthffosiaeth presennol yn ddigon ar gyfer y lefel arfaethedig o dwf, bydd modd cael darpariaeth isadeiledd carthffosiaeth trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (efo newidiadau).

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult