Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C8 - Parc Busnes, Porthmadog

ID y Sylw: 1623

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae ein rhwydwaith dŵr lleol ni'n ddigon ar gyfer y gofynion dŵr domestig, i wasanaethu'r ardal ddatblygu hon.
Byddai angen carthffosydd tu allan i'r safle, i gysylltu efo'r rhwydwaith carthffosydd cyhoeddus. Mae modd darparu'r rhain trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Adrannau 98-101 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Porthmadog yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r gofynion domestig yn deillio o'r ardal ddatblygu hon.

ID y Sylw: 1086

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae'r safle cyfan ym mharth llifogydd C1. Fodd bynnag, mae gwaith modelu llifogydd yn awgrymu mai risg isel sydd i'r safle mewn gwirionedd, oherwydd yr amddiffynfeydd rhag llifogydd yn yr ardal. Byddai ANC yn disgwyl i unrhyw gais cynllunio fod ag Asesiad Canlyniad Llifogydd i'w gefnogi, i sicrhau bod datblygiad yn cael ei ddiogelu'n ddigonol.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult