Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C13 - Stad Ddiwydiannol Bryn Cefni, Llangefni

ID y Sylw: 1629

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Fe ddylai ein rhwydwaith dŵr lleol ni fod yn ddigon ar gyfer y gofynion dŵr domestig, i wasanaethu'r ardal ddatblygu hon.
Mae rhwydwaith helaeth o garthffosydd yn yr ardal hon, a lle mae carthffosydd yn croesi safleoedd datblygu posibl bydd hynny'n cyfyngu ar ddwysedd datblygu'r safle, a bydd angen mesurau amddiffyn mewn perthynas â'r asedau hyn. Mae Prif Orsaf Pwmpio Carthffosiaeth Llangefni yn yr ardal yma ac efallai bydd angen gwneud asesiad i weld beth ydi ei chapasiti, efo hynny'n dibynnu ar leoliad a math y datblygiad arfaethedig.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llangefni'n gallu derbyn y llif dŵr budr o'r gofynion domestig yn deillio o'r ardal ddatblygu hon.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult