Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C14 - Tir i'r gogledd o fferm Lledwigan, Llangefni

ID y Sylw: 1687

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

* Mae prif garthffos llif dŵr budr wedi'i bwmpio at i fyny yn croesi'r safle a gallai hynny gyfyngu ar ddwysedd datblygiad y safle. O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru Welsh Water hawliau i gael mynediad at ei gyfarpar gydol yr amser. Bydd angen mesurau amddiffyn ar gyfer yr asedau hyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu efallai gael gwyriad ar yr ased. Mae'r safle'n gyfagos at brif garthffos llif at i fyny a Phrif Orsaf Pwmpio Carthffosiaeth Llangefni. Efallai bydd angen gwneud asesiad o'r orsaf honno i weld a oes modd derbyn y llif ynte a fydd angen gwelliannau i'r orsaf bwmpio er mwyn galluogi datblygiad i fynd ymlaen. Byddai angen carthffosydd oddi ar y safle, i gysylltu efo'r pwynt digonol agosaf ar y rhwydwaith carthffosiaeth.

ID y Sylw: 1631

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llangefni'n gallu derbyn y llif dŵr budr o'r gofynion domestig yn deillio o'r ardal ddatblygu hon.

ID y Sylw: 1630

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Fe ddylai ein rhwydwaith dŵr lleol ni fod yn ddigon ar gyfer y gofynion dŵr domestig, i wasanaethu'r ardal ddatblygu hon.
Mae prif garthffos llif dŵr budr wedi'i bwmpio at i fyny yn croesi'r safle a gallai hynny gyfyngu ar ddwysedd datblygiad y safle. O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru Welsh Water hawliau i gael mynediad at ei gyfarpar gydol yr amser. Bydd angen mesurau amddiffyn ar gyfer yr asedau hyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu efallai gael gwyriad ar yr ased. Mae'r safle'n gyfagos at brif garthffos llif at i fyny a Phrif Orsaf Pwmpio Carthffosiaeth Llangefni. Efallai bydd angen gwneud asesiad o'r orsaf honno i weld a oes modd derbyn y llif ynte a fydd angen gwelliannau i'r orsaf bwmpio er mwyn galluogi datblygiad i fynd ymlaen. Byddai angen carthffosydd oddi ar y safle, i gysylltu efo'r pwynt digonol agosaf ar y rhwydwaith carthffosiaeth.

ID y Sylw: 1402

GWRTHWYNEBU Bob Parry & Co Ltd cyflwynwyd gan Owen Devenport Ltd (Mr Berwyn Owen)

Crynodeb:

Cynnwys safle Dafarn Newydd fel dewis amgen i safle Fferm Lledwigan. Mae'r safle amgen arfaethedig ar gyfer cyflogaeth yn Llangefni yn gynnig datblygiad cynaliadwy. Mae'r safle a awgrymir yn Dafarn Newydd yn ychwanegiad priodol i'r anheddle, a byddai'n perfformio'n well yn erbyn meini prawf y CDLl o gymharu â safle C14 yn Lledwigan.

ID y Sylw: 1053

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Gallai'r dyraniadau tir olygu colli tua 40 hectar o'r Tir Gorau a Mwyaf Hyblyg am byth. Mae mwyafrif y tir wedi'i gynnwys yn nyraniadau TRA1, C14 a C15 a phrin yw'r
dystiolaeth yn y cynllun i ddangos bod paragraff 4.10 wedi cael ei ystyried o gwbl wrth ddyrannu'r safleoedd hyn ar gyfer datblygu.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult