Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C15 - Tir yr Hufenfa, Llangefni

ID y Sylw: 1688

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

* Mae'r safle'n gyfagos at brif garthffos pwmpio llif at i fyny a Phrif Orsaf Pwmpio Carthffosiaeth Llangefni. Byddai angen carthffosydd oddi ar y safle, i gysylltu efo'r pwynt digonol agosaf ar y rhwydwaith carthffosiaeth. Mae modd darparu carthffosydd ar gyfer y safle datblygu posibl trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (efo newidiadau). Efallai bydd angen gwneud asesiad o'r orsaf honno i weld a oes modd derbyn y llif ynte a fydd angen gwelliannau i'r orsaf bwmpio er mwyn galluogi datblygiad i fynd ymlaen. O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru Welsh Water hawliau i gael mynediad at ei gyfarpar gydol yr amser. Bydd angen mesurau amddiffyn ar gyfer yr asedau hyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu efallai gael gwyriad ar yr ased.

ID y Sylw: 1633

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llangefni'n gallu derbyn y llif dŵr budr o'r gofynion domestig yn deillio o'r ardal ddatblygu hon.

ID y Sylw: 1632

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae prif gyflenwad dŵr 400mm yn croesi'r safle hwn, fydd yn cyfyngu ar ddwysedd datblygiad y safle. O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru Welsh Water hawliau i gael mynediad at ei gyfarpar gydol yr amser. Bydd angen mesurau amddiffyn ar gyfer yr asedau hyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu efallai gael gwyriad ar yr ased.
Mae'r safle'n gyfagos at brif garthffos pwmpio llif at i fyny a Phrif Orsaf Pwmpio Carthffosiaeth Llangefni. Byddai angen carthffosydd oddi ar y safle, i gysylltu efo'r pwynt digonol agosaf ar y rhwydwaith carthffosiaeth. Mae modd darparu carthffosydd ar gyfer y safle datblygu posibl trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (efo newidiadau). Efallai bydd angen gwneud asesiad o'r orsaf honno i weld a oes modd derbyn y llif ynte a fydd angen gwelliannau i'r orsaf bwmpio er mwyn galluogi datblygiad i fynd ymlaen. O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru Welsh Water hawliau i gael mynediad at ei gyfarpar gydol yr amser. Bydd angen mesurau amddiffyn ar gyfer yr asedau hyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu efallai gael gwyriad ar yr ased.

ID y Sylw: 1054

GWRTHWYNEBU Llywodraeth Cymru (Mr Mark Newey)

Crynodeb:

Gallai'r dyraniadau tir olygu colli tua 40 hectar o'r Tir Gorau a Mwyaf Hyblyg am byth. Mae mwyafrif y tir wedi'i gynnwys yn nyraniadau TRA1, C14 a C15 a phrin yw'r
dystiolaeth yn y cynllun i ddangos bod paragraff 4.10 wedi cael ei ystyried o gwbl wrth ddyrannu'r safleoedd hyn ar gyfer datblygu.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult