Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C16 - Bae Hirael, Bangor

ID y Sylw: 1634

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Fe ddylai ein rhwydwaith dŵr lleol ni fod yn ddigon ar gyfer y gofynion dŵr domestig, i wasanaethu'r ardal ddatblygu hon.
Byddai angen carthffosydd tu allan i'r safle, i gysylltu efo'r rhwydwaith carthffosydd cyhoeddus. Mae modd darparu'r rhain trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Adrannau 98-101 Deddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo ar gyfer yr anheddiad yma'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Treborth, a'u hariannu trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1441

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae'r safle wedi ei leoli union gyferbyn ag Ardal Warchodaeth Arbennig Traeth Lafan, Ardal Cadwraeth Arbennig Y Fenai a Bae Conwy, Safle o bwysigrwydd Gwyddonol Arbennig a Gwarchdfa Natur Leol Traeth Lafan. Bydd angen i unrhyw gynnig i ddatblygu'r safle ddangos nad ydi o'n cael effaith andwyol ar nodweddion y safle. Mae gofynion Rheoliadau Cynefinoedd 2010 yn berthnasol. Byddai angen i gynigion dreinio gymryd ystyriaeth o agosrwydd safleoedd a warchodir ac yn arbennig unrhyw gyrsiau dwr cyfagos sydd a chysylltiad hydrolegol gyda'r safleoedd a warchodir, gan sicrhau nad ydi allyriadau'n effeithio ar ansawdd dwr o fewn safleoedd a warchodir.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult