Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C20 - Cyn safle Friction Dynamex, Caernarfon

ID y Sylw: 1640

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Pe byddai'n cael ei gysylltu efo'r rhwydwaith garthffosydd gyhoeddus, byddai'r twf arfaethedig sy'n cael ei hyrwyddo ar gyfer yr anheddiad yma'n golygu bod angen gwelliannau yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Caernarfon. Byddai angen eu hariannu trwy ein Cynllun Rheoli Asedau neu efallai'n gynharach na hynny trwy gyfraniadau datblygwr.

ID y Sylw: 1639

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Fe ddylai ein rhwydwaith dŵr lleol ni fod yn ddigon ar gyfer y gofynion dŵr domestig, i wasanaethu'r ardal ddatblygu hon.
Byddai angen hyd helaeth o garthffosydd oddi ar y safle i gysylltu efo'r system garthffosiaeth gyhoeddus. Lle nad oes cyfleusterau carthffosiaeth cyhoeddus ar gael, mae darpariaethau 'Cylchlythyr 10/99 Gofynion Cynllunio mewn perthynas â Defnyddio Systemau Carthffosiaeth heb Brif Gyflenwad a Chynnwys Tanciau Septig mewn Datblygiadau Newydd' yn gweithredu ac mae angen ymgynghori efo Asiantaeth yr Amgylchedd. Mae modd darparu carthffosydd ar gyfer y safle datblygu posibl trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (efo newidiadau).

ID y Sylw: 1404

GWRTHWYNEBU Barton Willmore (Mr Mark Roberts)

Crynodeb:

Dim ond yn nodi ehangder cyn safle Friction Dynamex yn rhannol fel un sydd wedi'i ddyrannu ac yn amodol i gefnogaeth polisi ar gyfer datblygiad. Felly, mae'r dyraniad hwn wedi'i ddiffinio'n artiffisial ac anghywir, ac nid yw'n adlewyrchu ehangder y tir a ddatblygwyd eisoes ar y safle.

Mae angen i'r cynllun ddarparu dull mwy hyblyg, ymatebol a phragmatig o ailddatblygu'r safle hwn. Er ei fod yn briodol o bosib ar gyfer datblygiadau B2, mae'r safle yn annhebygol o sicrhau'r fath ddatblygiad fel deilydd unigol. Byddai glynu at y math hwn o bolisi yn golygu na fyddai'n debygol i'r safle hwn gael ei ddatblygu ar gyfer defnyddiau B2.

Dylid dileu'r safle o Bolisïau PS10 a CYF1 a'i nodi fel safle datblygu adfywio / defnydd cymysg penodol.

Dylid cyfeirio at y ragdybiaeth o blaid datblygu cynaliadwy.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult