Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C22 - Cyn safle Ysbyty Bron y Garth, Penrhyndeudraeth

ID y Sylw: 1642

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae ein rhwydwaith dŵr lleol ni'n ddigon ar gyfer y gofynion dŵr domestig, i wasanaethu'r ardal ddatblygu hon.
Mae'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus yn gallu derbyn y llif dŵr budr domestig yn deillio o'r ardal ddatblygu hon. Byddai'r llif dŵr budr yn rhedeg i Orsaf Pwmpio Carthffosiaeth Penrhyndeudraeth ac efallai bydd angen gwneud asesiad o'r orsaf honno i weld a oes modd derbyn y llif ynte a fydd angen gwelliannau i'r orsaf bwmpio er mwyn galluogi datblygiad i fynd ymlaen.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Penrhyndeudraeth yn gallu derbyn y llif dŵr budr o'r gofynion domestig yn deillio o'r ardal ddatblygu hon.

ID y Sylw: 1442

GWRTHWYNEBU Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resource Wales (Ymgynhoriadau Cynllunio

Crynodeb:

Mae rhan o'r safle du mewn i Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig Ysbyty Bron y Garth. Byddwn yn awgrymu bod briff dylunio yn cael ei baratoi i dywys datblygiad ar safle'r hen Ysbyty Bron y Garth.

ID y Sylw: 1284

GWRTHWYNEBU Duncan Teed

Crynodeb:

1) Ail-ddosbarthu'r hen ysbyty o ddefnydd B1 i ddefnydd C3 a C2.
2) Cywiro'r camgymeriad ynglŷn â'r arwynebedd tir yn CYF1 a thablau eraill (1.6ha nid 16 ha)

- Cyn ysbyty GIG yw'r adeilad (C2, ac yn rhestredig Gradd 2)
- Newidiodd y Cynllun Adnau'r dosbarth defnydd i B1
- Wedi archwilio defnydd B1 ac nid yw'r adeiladau'n strwythurol addas i'w trosi'n ddefnydd B1, ac yn Rhestredig Gradd 2.
- Dim galw am ychwaneg o unedau busnes (unedau gwag ym Mhenrhyndeudraeth a Blaenau Ffestiniog).Ni fyddai newid i B1 yn hyfyw yn fasnachol
- Mae angen datblygu'r adeilad i rwystro dirywiad - mae'r adeiladwr yn cynghori trosi'r adeilad yn fflatiau.
- Mynediad da i'r A496 a meysydd parcio wedi'u hwynebu â tharmac.
- Yr ochr ddwyreiniol (0.8ha) heb ei datblygu a gellid ei datblygu ar gyfer tai neu gyflogaeth (gwesty, canolfan arddio ac ati).

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult