Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C26 - Safle Wynnstay farmers, Rhosfawr

ID y Sylw: 1646

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae ein rhwydwaith dŵr lleol ni'n ddigon ar gyfer y gofynion dŵr domestig, i wasanaethu'r ardal ddatblygu hon.
Does dim carthffosydd cyhoeddus yn agos at y safle hwn, ac felly mae darpariaethau 'Cylchlythyr 10/99 Gofynion Cynllunio mewn perthynas â Defnyddio Systemau Carthffosiaeth heb Brif Gyflenwad a Chynnwys Tanciau Septig mewn Datblygiadau Newydd' yn gweithredu, a gallai datblygwyr posibl ystyried gosod pecyn offer gwaith trin preifat. Byddai angen ymgynghori efo Adnoddau Naturiol Cymru ar y mater yma.

ID y Sylw: 1378

GWRTHWYNEBU Mr & Mrs R Moore

Crynodeb:

Effaith annerbyniol ar fwynder preswyl. Mae'r safle presennol eisoes yn peri problemau sŵn ac aflonyddwch. Byddai safle mwy yn gwaethygu hyn ac yn dwyn y defnydd yn llawer agosach i gefn ein tŷ a byddai hynny'n ormesol ac yn llethol.

Mae digon o lefydd gweigion o hyd ar ystadau diwydiannol eraill yn yr ardal leol fyddai'n fwy addas ac yn medru diwallu'r angen (pe bai'r angen yna).

Nid yw'r rhwydwaith priffyrdd yn ddigonol i gael mwy o ddefnydd. Mae cyffordd y B4354 yn beryglus.

Lleoliad anaddas - nid oes gwasanaeth bws rheolaidd. Ni ellir ond cael mynediad ato â char. Rhy bell i gerdded a dim palmant o'r Ffôr.

Y dynodiad i gael ei ddileu'n llwyr fel safle cyflogaeth neu'r ardal yn y cynllun amgaeedig sydd wedi'i lliwio'n wyrdd i gael ei dileu o'r dynodiad fel ei fod wedi'i gyfyngu i'r safle datblygu presennol.

ID y Sylw: 1275

GWRTHWYNEBU Karen Taylor

Crynodeb:

A fyddech gystal â diddymu'r ardal a amlygir yn wyrdd o ddyraniad cyflogaeth C26:
- Estyniad annerbyniol o'r safle presennol i dir amaethyddol
- Ymddengys nad oes llawer o ddefnydd o'r safle presennol
- Byddai'n cael effaith andwyol ar fwynderau preswyl. Mae'r safle presennol eisoes yn creu problemau sŵn o'r gweithgareddau a symudiadau cerbydau trwm
- Nid yw'r rhwydwaith priffyrdd yn ddigonol i gael mwy o ddefnydd. Mynediad peryglus i'r B4354
- Lleoliad anghynaladwy - nis gwasanaethir gan wasanaeth bws rheolaidd a nid yw'n hygyrch ond drwy ddefnyddio car
- Ymwthiad gweledol annerbyniol i gefn gwlad agored
- Posibilrwydd bod y caeau o werth bioamrywiaeth uchel - tir pori heb ei wella.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult