Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C33 - Stad Ddiwydiannol Gaerwen, Gaerwen

ID y Sylw: 1691

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

* Mae llifogydd wedi digwydd ar rai adegau yn y system garthffosiaeth gyhoeddus, fydd efallai angen eu hateb cyn gallu symud ymlaen i ddatblygu yma. Gall datblygwyr posibl naill ai aros i DCWW gael ateb i'r llifogydd, yn amodol ar fod ein rheoleiddiwr ni, Ofwat, yn cymeradwyo ariannu hynny, neu symud ymlaen efo'r gwelliannau trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau carthffosiaeth trwy Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 neu Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Bydd angen asesiad modelu hydrolig i benderfynu lle i gysylltu efo'r system garthffosiaeth gyhoeddus, a byddai disgwyl i ddarpar ddatblygwyr dalu am y gwaith ymchwilio yn ystod y cyfnodau o gynllunio ymlaen llaw. Byddai angen carthffosydd tu allan i'r safle, i gysylltu rhannau o'r safle efo'r rhwydwaith carthffosydd. Mae modd darparu'r rhain trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (efo newidiadau).

ID y Sylw: 1659

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae'r dyraniadau cyflogaeth arfaethedig yn y Gaerwen yn arwynebedd sylweddol o dir ar gyfer datblygiad, ac ar hyn o bryd does dim gwybodaeth bendant beth fydd y galw yno. Mae'n hanfodol ein bod ni'n deall beth fydd y galw yma er mwyn gallu asesu a fydd Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Gaerwen yn gallu ateb y gofynion domestig o'r ardal ddatblygu hon.

ID y Sylw: 1658

GWRTHWYNEBU Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae ein rhwydwaith dŵr lleol ni'n ddigon ar gyfer y gofynion dŵr domestig, i wasanaethu'r ardal ddatblygu hon. Mae angen i ddatblygwyr posibl fod yn ymwybodol bod prif gyflenwad dŵr yn croesi'r safle a bydd angen mesurau amddiffyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu efallai gael gwyriad ar y bibell, a gallai hynny effeithio ar ddwysedd y datblygiad mae modd ei gael ar y safle.
Mae llifogydd wedi digwydd ar rai adegau yn y system garthffosiaeth gyhoeddus, fydd efallai angen eu hateb cyn gallu symud ymlaen i ddatblygu yma. Gall datblygwyr posibl naill ai aros i DCWW gael ateb i'r llifogydd, yn amodol ar fod ein rheoleiddiwr ni, Ofwat, yn cymeradwyo ariannu hynny, neu symud ymlaen efo'r gwelliannau trwy ddefnyddio'r drefn ar gyfer gofyn am ddarpariaethau carthffosiaeth trwy Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 neu Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Bydd angen asesiad modelu hydrolig i benderfynu lle i gysylltu efo'r system garthffosiaeth gyhoeddus, a byddai disgwyl i ddarpar ddatblygwyr dalu am y gwaith ymchwilio yn ystod y cyfnodau o gynllunio ymlaen llaw. Byddai angen carthffosydd tu allan i'r safle, i gysylltu rhannau o'r safle efo'r rhwydwaith carthffosydd. Mae modd darparu'r rhain trwy'r drefn o ofyn am garthffosydd dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 (efo newidiadau).

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult