Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C34 - Tir ger Awyrlu Mona, Mona

ID y Sylw: 1661

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae Gorsaf Pwmpio Carthffosiaeth Mona yn agos at y safle ac efallai bydd angen gwneud asesiad o'r orsaf honno i weld a fyddai modd derbyn y cyfan o'r llif o'r dyraniad arfaethedig ynte a fyddai angen gwelliannau pellach i'r orsaf yn y dyfodol cyn gallu symud ymlaen efo'r datblygiad.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llangefni'n gallu derbyn y llif dŵr budr o'r gofynion domestig yn deillio o'r ardal ddatblygu hon.

ID y Sylw: 1660

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Mae ein rhwydwaith dŵr lleol ni'n ddigon ar gyfer y gofynion dŵr domestig, i wasanaethu'r ardal ddatblygu hon.
Mae'r rhwydwaith carthffosiaeth cyhoeddus yn gallu derbyn y llif dŵr budr yn deillio o'r ardal ddatblygu hon. Mae angen i ddatblygwyr posibl fod yn ymwybodol bod carthffos yn croesi'r safle. O dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991 mae gan Ddŵr Cymru Welsh Water hawliau i gael mynediad at ei gyfarpar gydol yr amser. Bydd angen mesurau amddiffyn ar gyfer yr asedau hyn, naill ai ar ffurf hawddfraint dros led benodol o dir neu efallai gael gwyriad ar yr ased.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult