Porth Ymgynghori Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Sylwadau ar Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Adnau - POLISI CYF1, C35 - Porthladd Caergybi, Caergybi

ID y Sylw: 1662

CEFNOGI Dwr Cymru Welsh Water (Mr Dewi Griffiths )

Crynodeb:

Fe ddylai ein rhwydwaith dŵr lleol ni fod yn ddigon ar gyfer y gofynion dŵr domestig, i wasanaethu'r ardal ddatblygu hon.
Mae rhwydwaith helaeth o garthffosydd yn yr ardal hon, a lle mae carthffosydd yn croesi safleoedd datblygu posibl bydd hynny'n cyfyngu ar ddwysedd y datblygiad ar y safle, a bydd angen mesurau i amddiffyn yr asedau hynny. Mae nifer o Orsafoedd Pwmpio Carthffosiaeth yn yr ardal, ac efallai bydd angen gwneud asesiad i weld beth ydi eu capasiti, gan ddibynnu ar y lleoliad a'r math o ddatblygiad fydd yn cael ei fwriadu.
Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Caergybi'n gallu derbyn y llif dŵr budr o'r gofynion domestig yn deillio o'r ardal ddatblygu hon.

ID y Sylw: 1382

GWRTHWYNEBU Conygar StenalineLtd

Crynodeb:

Mae cynnwys ardal y porthladd fel "safle wrth gefn" Rhaglen Ynys Ynni o fewn Polisi CYF1 yn cyfyngu'n ormodol ac yn niweidiol i ddatblygiad a hyfywdra hir-dymor y porthladd.

Mae yna ddiffygion sylfaenol yn y polisi hwn, ac mae wedi'i gynllunio heb ddealltwriaeth o'r heriau a'r cyfleoedd y mae'r porthladd yn eu gwynebu dros gyfnod y cynllun.

Mae Polisi CYF1 yn groes i amcanion Polisi CYF7 a'r rôl y mae'r porthladd yn ei chwarae yn adfywiad y dref ac wrth hyrwyddo twristiaeth.

Mae tir amgen digonol yng Nghaergybi wedi'i neilltuo ar gyfer defnyddiau cyflogaeth (200+ ha) i gefnogi peidio cynnwys y porthladd yn y polisi hwn.

Cynnig newid Polisi CYF1 - dileu unrhyw gyfeiriad at Borthladd Caergybi fel "safle wrth gefn" (C35wg) er dibenion Rhaglen Ynys Ynni Môn.

ID y Sylw: 1286

GWRTHWYNEBU Mon a Gwynedd Friends of the Earth (Mr Richard Mills)

Crynodeb:

Ddylai'r ardal Traeth Newry cael ei dynnu allan o'r safle cyflogaeth.

ID y Sylw: 829

GWRTHWYNEBU Robert Llewelyn Jones

Crynodeb:

Rwy'n gwrthwynebu fod Ardal Gadwraeth sy'n cynnwys nifer o fwynderau preswyl yn cael ei dangos fel tir sydd wedi'i glustnodi ar gyfer defnydd busnes.

Mae'r ardal wedi'i chynnwys yn y CCA ar gyfer Traeth Caergybi ac mewn prydles gan y Cyngor Sir.

Dangos yn glir ar y map cyfyngiadau nad yw'r ardal hon ar gyfer ehangu cyfleusterau'r porthladd a bod yn rhaid ei chadw fel llecyn agored i'r cyhoedd.

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult